...Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 81: file_put_contents(): Only 0 of 680 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 81
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 680 bytes written, possibly out of free disk space', '/var/www/magic.appon.io/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '81', array('path' => '/var/www/magic.appon.io/public_html/storage/framework/sessions/22f2a9284bf258aef78b6e15662a33d57ea25b23', 'contents' => 'eyJpdiI6IndQYWdFSGo0QWlyNldteDdHbTk5b3c9PSIsInZhbHVlIjoiT1RRRWV0Nk05dkxHenZrYXhCd3picnBER1prdWluK2xPTnVueWY3ejVhUjFQNEtjNUdndXl5U2VlTnhSekRraTRaRUszQUJHWGpWbnE5V1RRTzJHRTArSDN1czBXZGNlTGhYRllnK29rTUthTGI4SjFcL3hlYWtHaHFTUkg2ZFwvcTRYb2JFZVM0SkdNYmVkZnJRdDhwOTNOZ2tVMTdSUmZvXC9UVEpjVFVrKzFQRWxSXC80ZmV0cjFJakxJTDV0WjBOcFZvM3pIWisrNGE0TlpWR3o4bldLczRvWlBYY0pzN1hcL1JJOTdtODU5eWpGVlI1RDhKOXpYdE9MSXBhN1pCb1RRUzFqdFwvN2NMamVKc0dBTGtkOVwvYkc4MXFxQ1NMZ0Y1U0lrOXVWWE5wQU95bjR0OUxSVCtvWjlSeXRYTkZJVzNiaXA2cVwvVHJ6dUVybjBmVEtxS0RVRVdvYTA3OXRzS01YbWs4XC9IRXZBd3BCSDNVSWNsM3V5MHlVUDFPMllWcFV4IiwibWFjIjoiYjA0ZWQwYzEzNWVmYzE2YTY3YjFmYmRmZjQ4NGY3ZGRkOTI4YTc5NTZhN2Y2YzI4NjRkYTRkZjU3N2VmOGVhNiJ9', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/var/www/magic.appon.io/public_html/storage/framework/sessions/22f2a9284bf258aef78b6e15662a33d57ea25b23', 'eyJpdiI6IndQYWdFSGo0QWlyNldteDdHbTk5b3c9PSIsInZhbHVlIjoiT1RRRWV0Nk05dkxHenZrYXhCd3picnBER1prdWluK2xPTnVueWY3ejVhUjFQNEtjNUdndXl5U2VlTnhSekRraTRaRUszQUJHWGpWbnE5V1RRTzJHRTArSDN1czBXZGNlTGhYRllnK29rTUthTGI4SjFcL3hlYWtHaHFTUkg2ZFwvcTRYb2JFZVM0SkdNYmVkZnJRdDhwOTNOZ2tVMTdSUmZvXC9UVEpjVFVrKzFQRWxSXC80ZmV0cjFJakxJTDV0WjBOcFZvM3pIWisrNGE0TlpWR3o4bldLczRvWlBYY0pzN1hcL1JJOTdtODU5eWpGVlI1RDhKOXpYdE9MSXBhN1pCb1RRUzFqdFwvN2NMamVKc0dBTGtkOVwvYkc4MXFxQ1NMZ0Y1U0lrOXVWWE5wQU95bjR0OUxSVCtvWjlSeXRYTkZJVzNiaXA2cVwvVHJ6dUVybjBmVEtxS0RVRVdvYTA3OXRzS01YbWs4XC9IRXZBd3BCSDNVSWNsM3V5MHlVUDFPMllWcFV4IiwibWFjIjoiYjA0ZWQwYzEzNWVmYzE2YTY3YjFmYmRmZjQ4NGY3ZGRkOTI4YTc5NTZhN2Y2YzI4NjRkYTRkZjU3N2VmOGVhNiJ9', '2') in Filesystem.php line 81
  4. at Filesystem->put('/var/www/magic.appon.io/public_html/storage/framework/sessions/22f2a9284bf258aef78b6e15662a33d57ea25b23', 'eyJpdiI6IndQYWdFSGo0QWlyNldteDdHbTk5b3c9PSIsInZhbHVlIjoiT1RRRWV0Nk05dkxHenZrYXhCd3picnBER1prdWluK2xPTnVueWY3ejVhUjFQNEtjNUdndXl5U2VlTnhSekRraTRaRUszQUJHWGpWbnE5V1RRTzJHRTArSDN1czBXZGNlTGhYRllnK29rTUthTGI4SjFcL3hlYWtHaHFTUkg2ZFwvcTRYb2JFZVM0SkdNYmVkZnJRdDhwOTNOZ2tVMTdSUmZvXC9UVEpjVFVrKzFQRWxSXC80ZmV0cjFJakxJTDV0WjBOcFZvM3pIWisrNGE0TlpWR3o4bldLczRvWlBYY0pzN1hcL1JJOTdtODU5eWpGVlI1RDhKOXpYdE9MSXBhN1pCb1RRUzFqdFwvN2NMamVKc0dBTGtkOVwvYkc4MXFxQ1NMZ0Y1U0lrOXVWWE5wQU95bjR0OUxSVCtvWjlSeXRYTkZJVzNiaXA2cVwvVHJ6dUVybjBmVEtxS0RVRVdvYTA3OXRzS01YbWs4XC9IRXZBd3BCSDNVSWNsM3V5MHlVUDFPMllWcFV4IiwibWFjIjoiYjA0ZWQwYzEzNWVmYzE2YTY3YjFmYmRmZjQ4NGY3ZGRkOTI4YTc5NTZhN2Y2YzI4NjRkYTRkZjU3N2VmOGVhNiJ9', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('22f2a9284bf258aef78b6e15662a33d57ea25b23', 'eyJpdiI6IndQYWdFSGo0QWlyNldteDdHbTk5b3c9PSIsInZhbHVlIjoiT1RRRWV0Nk05dkxHenZrYXhCd3picnBER1prdWluK2xPTnVueWY3ejVhUjFQNEtjNUdndXl5U2VlTnhSekRraTRaRUszQUJHWGpWbnE5V1RRTzJHRTArSDN1czBXZGNlTGhYRllnK29rTUthTGI4SjFcL3hlYWtHaHFTUkg2ZFwvcTRYb2JFZVM0SkdNYmVkZnJRdDhwOTNOZ2tVMTdSUmZvXC9UVEpjVFVrKzFQRWxSXC80ZmV0cjFJakxJTDV0WjBOcFZvM3pIWisrNGE0TlpWR3o4bldLczRvWlBYY0pzN1hcL1JJOTdtODU5eWpGVlI1RDhKOXpYdE9MSXBhN1pCb1RRUzFqdFwvN2NMamVKc0dBTGtkOVwvYkc4MXFxQ1NMZ0Y1U0lrOXVWWE5wQU95bjR0OUxSVCtvWjlSeXRYTkZJVzNiaXA2cVwvVHJ6dUVybjBmVEtxS0RVRVdvYTA3OXRzS01YbWs4XC9IRXZBd3BCSDNVSWNsM3V5MHlVUDFPMllWcFV4IiwibWFjIjoiYjA0ZWQwYzEzNWVmYzE2YTY3YjFmYmRmZjQ4NGY3ZGRkOTI4YTc5NTZhN2Y2YzI4NjRkYTRkZjU3N2VmOGVhNiJ9') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 145
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 66